Säännöt

Vesiosuuskunnan säännöt
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag – Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

2 § Toimiala
Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin kylässä sekä lähialueilla rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitteistoja, jotka palvelevat jäsenten kotitalouksia ja elinkeinoja, sekä myydä vettä ja vastaavia hyödykkeitä ja palveluita pääasiassa osuuskunnan jäsenten kiinteistöille hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla. Osuuskunnan toimialana on myös jäsentensä tietoliikenneyhteyksien edistäminen ja tähän liittyen osuuskunta voi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa hallinnassaan olevaa tietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä. Osuuskunta voi tarvittaessa rakentaa myös muita jäsenille hyödyllisiä järjestelmiä.

3 § Jäseneksi ottaminen
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hakemuksen hyväksynyt ja osuusmaksu on maksettu.
Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi siirtää asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon
Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoa sekä tietoliikenneverkkoa sekä käyttää osuuskunnan palveluja.

5 § Liittymissopimus ja palvelujen käyttö
Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja/tai tietoliikenneverkkoon sekä osuuskunnan mahdollisesti tarjoamien muiden palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus. Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa. Osuuskunnan palveluiden hinnat on määrättävä niin, että ne kattavat muuttuvat ja kiinteät kulut sekä antavat lisäksi kohtuullisen tuoton pääomalle.

6 § Osuus ja osuusmaksu
Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää kohti. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 300:- (kolmesataa) euroa. Jokaisesta osuudesta vähintään sen nimellisarvo on kirjattava osuuspääomaan. Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

Osuuskunta voi osuuskunnan kokouksen päätöksellä laskea liikkeelle uusia osuuksia. Uusien osuuksien merkintähinta voi olla suurempi kuin osuusmaksu, jolloin osuusmaksun nimellisarvon ylittävä osa liittymismaksu mukaan lukien on kirjattava sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

7 § Vapaaehtoiset osuudet
[KUMOTTU]

8 § Liittymismaksu
Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen, joka liittyy vesi- ja viemäriverkostoon ja/tai tietoliikenneverkkoon tai mahdollisiin muihin palveluihin, on velvollinen suorittamaan osana osuuden merkintähintaa liittymismaksun jokaista erillistä liittymäänsä kohti. Tämä tarkoittaa yhtä liittymis-maksua yhtä asennettua pumppua ja/tai verkkoliittymää kohti, tai muusta palvelusta. Liittymismaksu kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista. Liittymismaksu on määrättävä niin, että maksut kattavat verkon rakentamiskustannukset sillä alueella, jossa jäsenen kiinteistö sijaitsee. Liityttäessä olemassa olevaan verkkoon, liittymismaksu on määrättävä niin, että siinä huomioidaan se kumuloitunut arvo, josta liittyjä pääsee osalliseksi.

Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Osuuskunnalla on oikeus päättää erilaisesta hinnoittelusta niille liittymille, jotka tehdään varsinaisen päälinjan rakentamisen jälkeen.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Jos myöhemmin tuleva liittymä aiheuttaa muutoksia päälinjaan, vastaa uusi jäsen kaikista näistä kuluista.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Liittymismaksu palautetaan osuuden irtisanomisen yhteydessä ainoastaan siinä tapauksessa, että osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan. Liittymismaksun palauttamiseen sovelletaan osuuskuntalain 17 luvun säännöksiä.

9 § Ylimääräinen maksu
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikana kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista taikka osuuskunnan velkojen ja niiden korkojen maksua varten.

Maksu voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus.

Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Jos ylimääräinen maksu peritään sellaiseen tarkoitukseen, joka tuottaa etua vain tietyille jäsenille, voi osuuskunnan kokous päättää, ettei ylimääräistä maksua peritä muilta jäseniltä. Ylimääräistä maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään jäsenten osuusmaksuistaan maksamaa merkintähintaa vastaavan määrän liittymismaksu mukaan lukien.

10 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

11 § Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen
Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen sekä tietoliikenneverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

12 § Jäsenen velvollisuudet
Jäsen on velvollinen:
1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon ja muiden palveluiden yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa
3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maankäyttöoikeuden jäsenten kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen rakentamista, korjaamista ja uusimista sekä mahdollisia päälinjalaitteistoja varten
4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja vesi- ja viemärijohtoja
5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi- ja viemäriverkostoon liitetyt johdot.

13 § Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

14 § Osuuskunnan varsinainen kokous
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
2) todetaan, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja että kokous on muutoin laillinen
3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
7) päätetään suuremmista investoinneista sekä niiden rahoituksesta
8) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti
9) vahvistetaan liittymismaksut
10) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
11) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
12) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
13) päätetään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
14) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Ylijäämä, vararahasto ja muut rahastot
Osuuskunta kerää varoja vararahastoon, jota kasvatetaan kunnes se saavuttaa vähintään 20.000:- (kaksikymmentätuhatta) euroa.

Niin kauan kunnes vararahaston arvo alittaa edellä mainitun arvon, talletetaan vuosiylijäämästä vähintään yksi neljäsosa vararahastoon, kunnes se on saavuttanut täyden tason.

Vararahasto-osuuden jälkeen, voidaan jäljellä oleva ylijäämä jakaa jäsenille osuuskunnan palvelujen käytön perusteella tilikauden aikana.

Osuuskunnan kokous päättää ylijäämän jaosta hallituksen esityksen perusteella.

16 § Kokouskutsu
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan osuuskunnan kokouksen määräämillä ilmoitustauluilla ja lähetetään jäsenille postitse tai (pelkkä ilmoitustauluilla julkaiseminen ei voimassa olevan osuuskuntalain mukaan enää riitä) lähettiä käyttäen taikka sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai muuhun osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

17 § Hallitus
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen valitaan kolme (3) varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Kaksi hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

18 § Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
1) valmistelee esitystä osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja
5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

19 § Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

20 § Osuuskunnan edustaminen ja prokura
Osuuskuntaa edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä yhden jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa osuuskuntaa osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he edustavat osuuskuntaa kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä.

Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

21 § Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua.

22 § Tilintarkastajat
Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi.

23 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus
Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.

Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

24 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

25 § Jäsenen erottaminen
Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan
2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai
5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

26 § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä osuuskunnan kokouksessa.

27 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.
Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

28 § Erimielisyydet
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

29 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

30 § Yleisiä säännöksiä
Muutoin sovelletaan osuuskuntalakia ja vesihuoltolakia.