Stadgar

Du kan ladda ner stadgarna i PDF-format här: Stadgar

Vattenandelslagets stadgar

1 § Firma och hemort
Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag – Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

2 § Verksamhetsområde
Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av Sibbo kommun samt i dess närområden bygga, upprätthålla och underhålla en vatten- och avloppsanläggning, som tjänar medlemmarnas hushåll och näringar, samt sälja vatten och motsvarande förnöden-heter och tjänster huvudsakligen för medlemmarnas fastigheter enligt närmare beslut av andelslagets styrelse. An-delslaget kan vid behov också bygga andra för medlemmarna nyttiga system.

3 § Antagande av medlem
Den som önskar medlemskap i andelslaget skall skriftligt anhålla om medlemskap av styrelsen, som besluter om medlemskapet. Medlemskapet börjar då styrelsen godkänt anhållan och andelsavgiften är betald. Ifall styrelsen förkastar en ansökan om medlemskap kan styrelsen hänvisa ärendet för andelsstämman att avgöra.

4 § Rätten för andra än medlemmar att nyttja andelslagets tjänster
Även andra än medlemmar kan tillåtas utnyttja andelslagets vatten- och avloppsnät samt datakommunikationsnät, och utnyttja andelslagets tjäns-ter, om styrelsen godkänner och gör ett sådant avtal med vederbörande.

5 § Avtal om anslutning och nyttjande av tjänster
För anslutning till andelslagets vatten- och avloppsledningsnät och/eller datakommunikationsnät, samt till dess eventuella övriga tjänster görs ett skriftligt avtal. Förutom dessa stadgar tillämpas för anslutning och utnyttjande av tjänster ovan nämnda avtal, andelslagets allmänna leveransvillkor och taxa eller prislista. Priset på andelslagets tjänster skall bestämmas så, att det täcker de rörliga och de fasta kostnaderna samt ger därtill en skälig avkastning på kapitalet.

6 § Andel och insats
Medlem bör delta i andelslaget med en andel per anslutning. Andelens nominella värde (andelsavgift) är 300:- (trehundra) euro. Minst det nominella beloppet för varje andel skall tas upp i andelskapitalet. Andelsavgiften skall betalas i en rat till det bankkonto andelslaget anvisar, inom 30 dagar från det att medlemskapet har godkänts.

Andelslaget kan på grundval av ett beslut av andelsstämman emittera nya andelar. Teckningspriset för nya andelar kan vara högre än andelsavgiften, varvid den del av teckningspriset, som överstiger andelsavgiften (inklusive anslutningsavgiften) skall avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital.

7 § Frivilliga andelar
(UPPHÄVD)

8 § Anslutningsavgift
Förutom andelsavgiften, är varje medlem, som ansluter sig till vatten- och avloppsnätet och/eller till datakommunikationsnätet eller eventuella övriga tjänster skyldig att som en del av andelens teckningspris erlägga en anslutningsavgift för var och en separat anslut-ning. Detta betyder en anslutningsavgift per installerad pump och/eller nätanslutning eller annan tjänst.Anslutningsavgiften avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Andelsstämman beslutar om anslutningsavgiftens storlek, bestämningsgrunderna, betalningstiden och -sättet och om övriga villkor. Anslutningsavgiften skall bestämmas så, att avgifterna täcker kostnaderna för utbyggandet av näten i det område medlemmens fastighet är belägen. Vid anslutning till ett redan befintligt nät, skall anslutnings-avgiften bestämmas så, att den beaktar det ackumulerade värde den som ansluter sig blir delaktig av. Andelsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta dessa beslut. Ett sådant bemyndigande kan beviljas för högst fem år i sänder.

Andelslaget har rätt att bestämma en avvikande prissättning på anslutningar, som görs efter den egentliga utbygg-naden av huvudlinjen.

Andelslagets styrelse har rätt att besluta om att anslutningsavgift inte uppbärs för vissa typer av ledningsanslutningar.

Om en senare inkommande ny anslutning förorsakar förändringar i huvudlinjen, står den nya medlemmen totalt för dessa kostnader.

Medlemmen kan överföra till den nya ägaren eller innehavaren de förmåner som han har erhållit genom anslutningsavgiften. Anslutningsavgiften återbetalas i samband med uppsägningen av andelen endast i det fall att andelslagets tjänster permanent upphör vid fastigheten, användningen av byggnaderna upphör och anslutningskontraktet uppsägs. I återbetalningen av anslutningsavgiften tillämpas kapitel 17 i lagen om andelslag.

9 § Extra avgift
Andelsstämman kan med enkel majoritet besluta att indriva en extra avgift av medlemmarna för att under andels-lagets verksamhet köpa en fastighet, förnya eller reparera byggnaderna eller för att finansiera och anskaffa nya anordningar eller för betalning av andelslagets skulder och dess räntor.

Avgiften kan indrivas under villkor att den inte återbetalas eller att den kan upptas som lån. Styrelsen beslutar i övriga frågor som berör avgiften.

En extra avgift indrivs av medlemmarna på jämlik bas antingen i proportion till andelarna eller till hur medlem-marna nyttjar andelslagets tjänster eller på bägge dessa grunder samtidigt. Om en extra avgift uppbärs för ändamål, som endast gagnar vissa medlemmar, kan andelsstämman bestämma, att den extra avgiften inte uppbärs av andra medlemmar. Under var räkenskapsperiod kan medlem bestämmas att i en eller flera rater betala en extra avgift till ett belopp, som uppgår till högst det teckningspris medlemmen betalat för sina andelar inklusive anslutningsavgiften.

10 § Medlemmarnas personliga ansvar
Medlemmarna svarar inte personligen för andelslagets skulder och förbindelser.

11 § Byggande, underhåll och förnyande av vatten- och avloppsnätet
Andelslaget ombesörjer byggandet och underhållet av vatten- och avloppsledningarna samt datakommunikationsnätet fram till en anslutningspunkt som styrelsen bestämmer.

12 § Medlemmens skyldigheter
En medlem är skyldig att:
1) ingå ett av styrelsen godkänt avtal om anslutning och utnyttjande av andelslagets tjänster
2) följa av styrelsen godkända, gällande leveransvillkor och taxor eller prislistor för vattentjänster och övriga tjänster
3) utan ersättning för andelslagets bruk tillåta nyttjande rätt till markområde för att bygga, reparera och förnya vatten- och avloppsledningar som leder till medlemmarnas fastigheter samt för eventuella stamlinjeanläggningar
4) mot en skälig ersättning bevilja andelslaget rätt att på sin mark även bygga, reparera och förnya andra än i punkt
3) nämnda vatten- och avloppsledningar
5) låta styrelsen eller en av den fullmäktigad person granska de ledningar som har anslutits till vatten- och avlopps-nätet.

13 § Andelslagets stämmor
En ordinarie andelsstämma skall hållas en gång om året på en av styrelsen angiven dag, före utgången av juni månad. En extra andelsstämma skall hållas, om styrelsen anser att orsak föreligger eller om den eljest enligt lag skall hållas.

Stämmorna hålls på andelslagets hemort ifall styrelsen inte i enskilda fall beslutar att stämman hålls på en annan ort i Finland.

Vid stämman har varje medlem en röst. Som andelsstämmans beslut gäller den åsikt, som omfattats av medlemmar med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Vid val anses den vald, som fått de flesta rösterna. Om rösterna faller jämnt, avgörs ett val genom lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den åsikt, som stämmans ordförande har understött. Då det vid val har föresla-gits flera än två personer för ett uppdrag eller en uppgift och ingen av dem har erhållit röstmajoritet förrättas en ny röstning mellan de kandidater som har fått understöd vid röstningen. Den som har fått det största antalet röster anses då vara vald.

Stämmans ordförande skall se till, att det förs ett protokoll över stämman. Röstlängden skall intas i protokollet eller bifogas till det. I protokollet skall de fattade besluten samt röstningsresultatet antecknas. Om beslutet har fattats genom omröstning skall röstfördelningen antecknas i protokollet. Ordföranden och minst två av stämman valda protokolljusterare skall justera och underteckna protokollet.

14 § Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma
Vid andelslagets ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1) väljes ordförande och sekreterare samt minst två protokolljusterare och rösträknare
2) konstateras att kallelsen till stämman har skickat på stadgeenligt sätt och att stämman eljest är lagenlig
3) framläggs bokslutet och revisionsberättelsen från senaste räkenskapsperiod
4) besluts om fastställande av resultaträkningen och balansräkning och om åtgärder som överskott eller förlust enligt balansräkningen föranleder
5) besluts om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsperioden
6) besluts om användningen av överskottet
7) beslut om större investeringar, samt deras finansiering
8) fastställande av verksamhetsplan och budget
9) fastställande av anslutningsavgifter
10) fastställs styrelseordförandens och ledamöternas arvoden
11) väljs nödvändiga ledamöter i styrelsen
12) väljs minst en revisor och en revisorssuppleant för att granska förvaltningen och bokföringen
13) bestäms om i vilka tidningar kallelsen till andelsstämman skall publiceras
14) behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.

15 § Överskott, reservfond och övriga fonder
Andelslaget samlar medel i en reservfond som ökas tills den uppgår till minst 20.000:- (tjugotusen) euro. Så länge reservfonden understiger den ovan nämnda nivån, deponeras minst en fjärdedel (1/4) av årsöverskottet i reserv-fonden tills den nått full nivå.

Efter bidraget till reservfonden, kan det resterande överskottet delas ut till medlemmarna på basis av utnyttjandet av andelslagets tjänster under räkenskapsperioden. Andelslagstämman besluter om utdelning av överskottet på basen av styrelsens förslag.

16 § Kallelse till andelsstämma
Andelsstämman sammankallas av styrelsen. Kallelse till andelsstämma sänds till medlemmarna tidigast två månader och senast en vecka före stämman.

Om stämman behandlar sådana ärenden som avses i paragraf 21 av kapitel 5 i lagen om andelslag, skall kallelsen till stämman utfärdas tidigast två månader och senast en månad före stämman.

Kallelsen till stämma delges medlemmarna med kungörelse på anslagstavlor som andelsstämman har valt, per post, skriftligen med hjälp av bud, som e-postmeddelande till den adress som finns antecknad i medlemsförteckningen eller till annan adress som andelslaget känner till. Kallelsen skall nämna de ärenden som behandlas vid stämman.

Om stämman behandlar ändring av stadgarna eller ett ärende som avses i paragraf 21 av kapitel 5 i lagen om andelslag eller tagande av nya andelar, skall det huvudsakliga innehållet i för-slaget till beslut nämnas i kallelsen.

17 § Styrelsen
I andelslagets styrelse ingår sju (7) ledamöter, som väljs för sin uppgift för tre år i sänder. Till styrelsen väljs tre (3) suppleanter för ett år i taget.

En andelslagsmedlem eller alternativt medlemmens maka/make eller en representant för ett samfund som är med-lem är valbara i styrelsen. En medlem eller en representant för ett medlemssamfund som inte regelbundet utnytt-jar andelslagets tjänster får inte ingå i styrelsen.

Två medlemmar av styrelsen är årligen i turen att avgå, först enligt lott och sedan turvis. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en viceordförande för ett år i sänder.

18 § Styrelsens sammanträden
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut får dock inte fattas om inte alla styrelseledamöter i mån av möjlighet har beretts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. Om en styrelseledamot har förhinder, skall den suppleant som skall träda i ledamotens ställe beredas tillfälle att delta i behandlingen.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt, som mer än hälften av de närvarande har understött eller, om rösterna faller jämnt, den som ordföranden understöder. Om rösterna i styrelsen faller jämnt vid val av styrelseordförande, väljs denne genom lottning.

Styrelsens ordförande skall se till att styrelsen sammanträder när det behövs. Ordföranden skall sammankalla sty-relsen, om en styrelseledamot eller verkställande direktören kräver det. Verkställande direktören har, även om han eller hon inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötena, om inte styrelsen i något visst ärende beslutar annat.

Styrelsen behandlar bland annat följande ärenden:
1) bereder förslag till avgifter som uppbärs för andelslagets tjänster
2) besluter om villkoren i avtalen som gäller de tjänster som andelslaget erbjuder
3) granskar skötseln av andelslagets tillgångar och finanser samt bokföringen eller utser någon av medlemmarna att tidvis utföra sådana granskningar
4) beslutar om att sammankalla andelsstämman och förbereder ärenden som skall behandlas på stämman
5) behandlar övriga ärenden som hör till styrelsens befogenheter och som åtgärderna kräver.

Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och undertecknas av styrelsens ordförande, samt en av styrel-sen därtill utsedd ledamot. En styrelsemedlem och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall förses med löpande nummer och förvaras på betryggande sätt.

19 § Verkställande direktör
Andelslaget kan ha en verkställande direktör, om styrelsen beslutar så. Andelslagets styrelse utser och avskedar verkställande direktören. Andelslagets styrelse ingår ett skriftligt avtal med verkställande direktören om ärenden som berör verkställande direktörens uppgifter och utkomst.

20 § Företrädande av andelslaget och prokur
Andelslagets företräds av verkställande direktören och av styrelsens ordförande tillsammans med en styrelsemed-lem. Rätt att företräda andelslaget kan ges av styrelsen till anställda vid andelslaget så, att de företräder andelslaget var för sig tillsammans med verkställande direktören eller med en styrelsemedlem eller två anställda tillsammans.

Styrelsen kan också besluta om att ge rätt till prokura.

21 § Räkenskapsperiod och bokslut
Andelslagets räkenskapsperiod är kalenderåret. Ett bokslut skall avges för varje räkenskapsperiod. Bokslutet skall vara färdigt och ges till revisorerna minst en månad före ordinarie andelsstämman, dock senast före utgången av mars månad.

22 § Revisorer
Andelslaget skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant, vilka väljs tillsvidare.

23 § Överföring av andel och förvärvarens rätt
En medlem kan överföra sin andel på någon annan, men inte överlåta medlemskapet. Om en medlem har överfört sin andel på en annan skall förvärvaren, som fyller kraven på medlemskap, godkännas som medlem i andelslaget. Förvärvaren skall ansöka om medlemskap i andelslaget inom sex månader från förvär-vet.

Förvärvaren har rätt att som amortering av sin anslutningsavgift räkna tillgodo det belopp av andelsavgiften och anslutningsavgiften som överlåtaren har betalt till andelslaget. Förvärvaren får då också de övriga på lag om an-delslag och dess stadgar grundade ekonomiska förmåner och skyldigheter som överlåtaren skulle ha haft om med-lemskapet hade fortgått.

24 § En avliden medlems rättsinnehavare
En avliden medlems rättsinnehavare, som har förvärvat rätten till insatsen, har rätt till medlemskap om förvärvaren inom ett år från dödsdagen ansöker om medlemskap i andelslaget och det eljest finns förutsättningar för med-lemskap.

En förvärvare som på ansökan om medlemskap inom utsatt tid godkänns som medlem har rätt att som amortering av sin anslutningsavgift räkna tillgodo det belopp av andelsavgiften och anslutningsavgiften som den avlidna har betalt till andelslaget. Förvärvaren får då också de övriga på lag om andelslag och dess stadgar grundade ekonomis-ka förmåner och skyldigheter som den avlidna som levande skulle ha haft.

25 § Uteslutande av medlem
Styrelsen beslutar om uteslutning ur medlemskap. En medlem kan uteslutas ur andelslaget om:
1) en medlem trots uppmaning inte erlägger sina avgifter till andelslaget och i övrigt underlåter att uppfylla sina plikter som medlemskapet ålägger
2) en medlem helt eller delvis slutar utnyttja andelslagets tjänster
3) en medlem orsakar andelslaget avsevärd skada eller i övrigt verkar i strid med andelslagets fördel och målsätt-ningar
4) en medlem verkar i strid med gällande allmänna avtalsbestämmelser eller allmänna leveransvillkor, eller
5) en medlem försätts i konkurs eller blir satt under förmyndarskap.

26 § Upplösning och likvidation av andelslaget
Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och om att försätta det i likvidation fattas av andelsstämman. Beslutet är giltigt, om det stöds av medlemmarna med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, på två efter varandra följande andelsstämmor.

27 § Fördelning av behållning vid upplösning av andelslaget
Ifall andelslaget upplöses, fattar andelsstämman beslut om hur andelslagets behållningar skall användas.

Ifall behållningarna inte utdelas till medlemmarna skall de användas för ändamål som främjar vattentjänster eller för allmännyttiga syften.

28 § Tvister
Uppstår det tvist å ena sidan mellan andelslaget och styrelsemedlemmarna eller med andelslagets övriga represen-tanter eller utredningsman, revisor eller andelslagets medlem å andra sidan avgörs tvisten vid tingsrätten på an-delslagets hemort. 29 § Ändring av stadgarna Beslut om stadgeändring fattas av andelsstämman. Såvida inte lagen eller dessa stadgar bestämmer annorlunda, är beslutet giltigt om det stöds av medlemmarna med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 30 § Allmän bestämmelse I övrigt tillämpas lag om andelslag samt lag om vattentjänster.

29 § Ändring av stadgarna
Beslut om stadgeändring fattas av andelsstämman. Såvida inte lagen eller dessa stadgar bestämmer annorlunda, är beslutet giltigt om det stöds av medlemmarna med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

30 § Allmän bestämmelse
I övrigt tillämpas lag om andelslag samt lag om vattentjänster.