Om oss

Kitö Vattenandelslag har grundats våren 2010 av aktiva fastighetsägare från trakten. Andelslagets medlemmar har som gemensamt mål att bygga ett fungerande vatten- och avloppsnät samt ett bredbandsnät av fiberkabel.

Sydfinska Energi deltar i projektet genom att lägga ned skyddsrör för framtida dragningar av elkablarpå området. Hela området omfattas av Kitö, östra Löparö, Näset, Spjutsund by och Hemisviken. På detta område finns det totalt ca 350 fastigheter som representeras av såväl fast- som säsongbosatta fastighetsägare.

Grävarbetet på Kitö inleddes i januari 2014 och stamnätet var färdigt utbyggt och i bruktaget i september. Nu återstår det för fastighetsägarna att koppla fastigheten till vattenandelslagets V/A-system. Andelslaget har påbörjat utbyggnaden av nätverket i Löparö sund och på sydöstra Löparö. Planeringen av området Näset fortskrider men här krävs ännu flera abonnenter för att V/A-systemet skall kunna byggas enligt planerna på ekonomiskt godtagbara grunder.

Styrelsen strävar till att hålla fastighetsägare och medlemmar i andelslaget informerade om hur projektet framskrider. På våra hemsidor får man allmän information och översikt över processens gång, möteshandlingar, ansökningsblanketter, historik och kartor.