Andelslagets historik

Från ide till verklighet – en framgångshistoria

2009 – 2010 Då Sibbo kommun planerar en utbyggnad av vatten och avlopp på Siverlandet, väcks iden att bygga en fortsättning till Löparö, Kitö och södra delen av Spjutsund.
En konceptuell plan beställs i föreningen Pro Morsvikens namn och stöd söks från Silmu.
2010 februari Ett byamöte sammankallas i Byarsborg med stor uppslutning och mötet besluter att grunda ett vattenandelslag. En styrelse med Ove Tallberg som ordförande väljs.
2010 maj Kitö vattenandelslag grundas och närmare 180 fastigheter ansluter sig som medlemmar. Medlemmarna kommer från alla fyra delområden.
2011 oktober Generalplan med kostnadsuppskattning för områdena 1 – 4 blir färdig. Planen är utförd av Björn Backström Oy Ab (som han senare säljer till SKT Suomi Oy)
2012 september Sibbo kommuns tekniska tjänstemän rekommenderar att vi ansöker om att vårt område görs till ett ”verksamhetsområde” i enlighet med vattenförsörjningslagen. Vår ansökan möter kompakt motstånd i Sibbo kommunalfullmäktige och kommunal borgen beviljas inte. Tjänstemännen ger oss trots detta starkt stöd och vi besluter att ändå gå vidare. Vi tar vår första förhandlingskontakt med LPOnet.
2012 november Offerttävlingen för byggplanering för VA och fiberkabelnät på område avgörs. Björn Backström resp. KeyPro väljs för uppdraget.
2012 december NTM-centralen godkänner vår stödansökan för byanät, dvs. fiberkabelnätet.
2013 februari KitöVAL:s broschyr klar för distribution.
2013 mars Detaljplanerna för VA och fiberkabelnätet på område 1 klara.
2013 mars Samarbetsavtal med Sydfinska Energi undertecknas. KitöVAL åtar sig att lägga deras skyddsrör m.m. i samma diken som VA-rören och fiberkablarna mot en skälig ersättning per meter.
2013 jan – april Förhandlingar med Sibbo kommun om villkoren för anslutning till kommunens vatten och avloppsnät. Villkoren blir fördelaktiga.
2013 mars Sibbo kommun beviljar kommunal borgen upp till 600.000 € för byggnadstidens lån.
2013 augusti Offerttävlingen för entreprenaden på område 1 avgörs. McMachine Oy väljs tillsammans med Fiber Highway.
2013 november Andelsstämman godkänner styrelsens förslag till anslutningskontrakt med alla bilagor och fattar ett investeringsbeslut för Kitö och Löparö.
2013 december NTM centralen godkänner stödansökan för vårt fiberkabelnät på Kitö 223.000 €.
2013 december Antalet medlemmar vid årsskiftet 217.
2014 januari Entreprenadkontrakt signeras med McMachine Oy.
2014 januari Byggstart på Kitö och anslutning till Sibbo kommuns nät på Siverlandet samt ledningar under vatten till Löparö och Kitö.
2014 augusti NTM godkänner ändringarna så att även Löparösundet och Löparös sydöstra hörn inkluderas.
2014 december Första byggnadsfasen (Kitö och Löparö) mottagen. Sammanlagda linjer ca 16 km.
2014 december Antalet anslutningskontrakt vid årsskiftet ca 100.
2015 juni Offertävling för entreprenad på Näset. MacMachine fortsätter som vår entreprenör tillsammans med Fiber Highway.
2015 juni Gemensamt bygge av fiberkabel från Byarsborg till Soneras stödstation 800 m (Sonera + Elisa + Kitö Vattenandelslag).
2015 september Samarbetsavtal med LPOnet, som därmed blir vår operatör.
2015 september Gemensamt bygge av ca 6 km fiberkabel längs Spjutsundsvägen. Sibbo kommun bygger samtidigt sin del av förbindelsekabeln 3 km.
2015 september Byggstart på Näset med ca 5 km nya linjer.
2015 november Teleutrymme installerad med LPOnets aktiva centralenhet. Inkoppling av fastighetsterminaler inleds. De första abonnenterna får njuta av fullödiga teletjänster.
2016 januari Näset till 80% klart. Ca 30 anslutningar på området. Nya anslutningar även på Kitö. Kaj Kokko väljs till ny ordförande. Förberedande arbete för nästa fas, område 2 inleds; Siverlandets anslutning, Sandviksudden, Hemisnäset, Kitas och norra Näset.
2016 februari NTM-centralen godkänner vår stödansökan för utbyggnad av fiberkabelnätet på Näset.
2016 april Entreprenadförfrågan om utbyggnad samt förfrågan angående planering av fibernätet på sagda område har skickats ut.
2016 maj Byggnadsarbetet på Näset är i praktiken färdigt och förhandlingar om övertagning kan påbörja.
2016 september Sibbo kommunalfullmäktige besluter att ge Andelslaget en ny lånegaranti om 600 000 € för byggnadsarbeten under perioden fram till 31.12.2019.
2016 november Låneavtal med OP-banken om 600 000 €. Lånet på 350 430 € till OP-banken återbetalas.
2016 december Preliminärt avtal med Linmar Ab angående service av Andelslagets ca 200 avloppspumpar.
2017 januari Infomöte om utbyggnad av A/V-nätet mellan Sandviksudden och Spjutsund.
2017 februari Beslut om att starta urbyggnaden av området Österviksudden-Hemisviken-Sandviksudden (område 2). Budgeten för delprojektet 1 360 000 €. Entrepenöravtal med McMachine.
2017 mars Utbyggnaden av området börjar vid Kitövägen
2017 maj Anslutningen av V/A-nätet till kommunens nätverk placeras på Mattas gårds ägor. Rören dras till Stadsviken längs stranden av Königsviken.
2017 december V/A-systemet tas i bruk vid Kitas.
2018 jan-jun Utbyggnaden av område 2 slutförs och mottages.
2018 mars Infomöte om utbyggnad av A/V-nätet mellan Sandhalsen och östra Spjutsund.
2018 november Beslut om att starta utbyggnad av området 4.2, Sandhalsen och östra Spjutsund, (utvidgningsområdet). Budgeten för detta delprojekt var 413 000 €.
2018 november Anbuden för utvidgningsområdet öppnades och konstaterades att McMachine hade gett det bästa anbudet. Styrelsen beslöt anta anbudet.
2018 november Avtal med Sibbo Energi angående deras medverkan i minst 2 800 m på utvidgningsområdet undertecknades.
2019 jan-maj Utbyggnaden av utvidgningsområde 4.2 slutförs och mottages.
2019 januari Ansökan om fiberstöd för område 4.2 inlämnades till NTM-centralen.
2019 juli Ansökan om fiberstöd för område 4.2 avslogs av NTM-centralen.
2019 september OP-bankens banklån på 100 000 € bortbetalades.
2021 juni Infomöte för Löparöbor angående utbyggnaden av V/A nätet till nordvästra och västra Löparö.
2021 augusti Villkorligt beslut om utbyggnad av V/A och fiberkabelnätet på Löparö.
2021 oktober Ansökan om NTM-centralens stöd för fiberkabelnätet på Löparö.
2022 februari Avslag på NTM-centralens stödansökan.